เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ ครูผู้สอน ชื่อหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน
1 นางสาวรจนาวลัย      ภูมิวัฒนะ การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดห้องเรียน  รายวิชาเบื้องต้น ๑
2 นางชัจจ์ชัญสา         หาญคำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การบัญชีเบื้องต้น ๑  ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก                                                                   
3 นางชณภา             เขียวงาม     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงครั้งที่  ๓
4  นางวราภรณ์         เกิดอนันต์    การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชีโดยใช้ใบมอบหมายงาน
5  นางวาสนา           แน่นอุดร  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ๑โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ปวช.๑/๒  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ราชทัณฑ์)
6  นางสาววรัญญาภรณ์   อ่อนคำ  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-0007 สาขาวิชาพณิชยกรรม 
7  นางสาวศุภมาศ        ชะเอม  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาการจัดซื้อเบื้องต้น
8  นางรัดดา              บุญแทน  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการโดยใช้คำถาม
9  นางสาวศิริกาญจน์      สุวารี  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับสินค้าโดยวิธีสอนแบบถามตอบ
10  นางจิดาภา             พิลาทอง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกเรื่อง  การจัดตกแต่งร้านค้าปลีก  ของนักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส.๔/๑ สาขางานธุรกิจค้าปลีก  เฉพาะอย่างโดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
11  นางสาวอุไลพร        แก้วผลึก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แผนการสอน วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน
12  นางสาวเนื้อทิพย์       ปั้นย้อย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
13  นางสาวรุจิราพร         บัณฑิต  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
14  นายผจญ               ตันมา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้โดยใช้โปรแกรม Robo Mind  ในการเรียนการสอน
15  นายธวัชชัย           เหลือหลาย  การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน
16  นางอุทัยพร          กุลประดิษฐ์  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
17  นางปิ่นปินัทธ์         ผลสุข  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ปวส. สาขาคหกรรมศาสตร์
18  นางดลนภา           พึ่งตาราวี  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปประดิษฐ์  ปวช.๑
19  นายสมภพ            อุตสาหะ  การศึกษาปัญหาการเข้าเรียนช้าของนักเรียนชั้น ปวช.๑/๑
20  นางธัญนันท์          สาริกุล  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาการจัดตกแต่งสถานที่
21  นางสาววิภาดา      เวชชประสิทธิ์  การเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียน ปวช.๑ (การโรงแรม)
22  นายปรัตถกร         ชูสกุลทิพย์  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23  นายธราธร            แก้วโสนด  การพัฒนาทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์  ระดับชั้น  ปวช.๑
24  นางสาวลัดดา          มุขแจ้ง  ความต้องการพัฒนาทักษะการวาดภาพของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่  ๑/๑  สาขางานวิจิตรศิลป์
25  นายณรงค์             ทนทองคำ  การแก้ปัญหาขาดเรียนในรายวิชา การวาดเขียนพื้นฐานของนักเรียน  ปวช.๑ แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 
26  นายจิตตารมย์         แสงสว่าง  การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการฝึกงาน ในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช.๓/๑ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค แผนกวิชาศิลปกรรม 
27  นายอภิชาติ            สอนจิตร  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทน ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาศิลปกรรม
28  นางสุพิชฌาย์        ศักดิ์ไพบูลย์  การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน  การเขียน  สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
29  นางสุภาพร           วรรณวงค์  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา  โดยใช้รูปแบบ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
30  นางศรีสุรางค์         อนุชาติกิจเจริญ  การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
31  นางพรรณี             กันหริ  รายงานการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
32  นางสุภัทตรา           ทรัพย์ทวี  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.1/2556
33  นางสาวสุภาวดี         บุญสุข  การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ
34  นายดิเรก              ญาณสุภาพ  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
35  นางมุฑิตา              ผลพรต  รายงานการใช้แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
36  นางสาวชุลีกร           เพียรกล้า  การแก้ปัญหาความกล้าแสดงออกของนักเรียนโดยใช้  Role Play
37  นางวิภาดา              ฉัตรชโลบล  การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
38  นางสาวสุภัสสรา        ลีเพ็ง  การแก้ปัญหาการขาดความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเรียน ในรายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นโดยใช้แรงจูงใจ
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109117
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
448
609
2247
103079
1057
8061
109117

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:17:37