เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

นโยบายการบริหาร

ความสอดคล้องของนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปี
การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ด้านที่ 1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
          ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
          ด้านที่ 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          ด้านที่ 4  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
          ด้านที่ 5  ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
                       - สถานศึกษา
                       - ผู้บริหาร
                       - บุคลากรของสถานศึกษา
                       - ผู้เรียน

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

          ด้านที่ 1  ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
          ด้านที่ 2  ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
          ด้านที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ
          ด้านที่ 4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
          ด้านที่ 5  ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
          ด้านที่ 6  ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           มิติที่ 1   การสร้างโอกาสทางการศึกษา
                             1.1  พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
                             1.2  เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน
                             1.3  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
                             1.4  จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
                             1.5  ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  สนับสนุน OTOP
                             1.6    ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
                             1.7    ลดการออกกลางคัน
                             1.8    ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
                             1.9    สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
                             1.10  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                             1.11  จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้

             มิติที่ 2  การพัฒนาคุณภาพ
                         ด้านคุณภาพผู้เรียน
                             2.1  เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                             2.2  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
                             2.3  ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
                             2.4  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
                             2.5  พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
                             2.6  ร่วมมือกับภาคเอกชนในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
                             2.7  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา

                         ด้านคุณภาพสถานศึกษา
                             2.8  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
                             2.9  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาโดยอิงผลการประเมินของ สมศ.

                         ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
                             2.10  วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
                             2.11  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
                             2.12  ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
                             2.13  จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
                             2.14  นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการเรียนการสอน

                          ด้านคุณภาพครู
                             2.15  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
                             2.16  พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
                             2.17  พัฒนาระบบนิเทศภายใน
                             2.18  เร่งยกระดับวิทยฐานะ

                มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ
                             3.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
                             3.2  นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
                             3.3  บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
                             3.4  จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
                             3.5  กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ

                 มิติที่ 4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
                             4.1  จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
                             4.2  เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
                             4.3  ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
                                    พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอน
                             4.4  ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

                            

 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

1.  ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.  เร่งผลิตและเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกระดับ
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ในเขตพื้นที่บริการ
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5.  สร้างความเข้มแข็ง เครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ
6.  สนับสนุนการวิจัยและผลิตถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109319
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
650
609
2449
103079
1259
8061
109319

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 07:20:51