เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

งานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

 

* ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และคณะครู แต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "อบรมการเขียนแผนธุรกิจ" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ.ห้องประชุมท้าวทองกีบม้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ประกาศแผนธุรกิจที่ได้รับจัดสรรเงินในแต่ละแผนฯ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และคณะครู แต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "อบรมการเขียนแผนธุรกิจ"

เอกสารในการดำเนินโครงการ

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานสถานศึกษาเครือข่าย
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
- คำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บ่มเพาะฯ
- โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
- บันทึกข้อความขอเบิกค่าตอบแทน
- แบบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
- ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ

ข้อมูลในการประชุม
- การนำเสนอประชุม (Power Poiont) 
- งานนำเสนอ 2 ตารางการประชุม (Power Poiont) 
- ประเมินศักยภาพ (Microsoft Office Excel) 

เอกสารการอบรม
- การจัดทำแผนธุรกิจ 
- แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ 

ใบสมัครและแบบประเมินต่างๆ 
- แบบติดตามการปฎิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความสำเร็จในการบ่มเพาะ 
- แบบประเมินแผนธุรกิจ 
- แบบประเมินศักยภาพ 
- ใบสมัคร 

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 
- รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ สถานศึกษาเครือข่าย

 

ทำหน้าที่

       (1) จัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการบ่มเพาะ ผู้เข้ารับ  การบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กำหนด

       (2) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม

       (3) ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

       (4) ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ

       (5) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

       (6) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะกำหนด

       (7) ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       (8) สรุปผลและการรายงานผลการดำเนินงาน

       (9) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

       (10)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
481
609
2280
103079
1090
8061
109150

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:35:07