เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

หน้าที่งานความร่วมมือ

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด 

 

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
(2) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการ่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของทางสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(6) ปฏิบัติงานออืนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
642
609
2441
103079
1251
8061
109311

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 07:11:07