เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

งานวัดผลและประเมินผล

 

 

 งานวัดผลและประเมินผล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมิผล
(2) กำกับดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
(4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผุ้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
(5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้ร้บการอนุมัติแล้วส่งงานทะเีบียน
(6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
(8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(12) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109160
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
491
609
2290
103079
1100
8061
109160

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:39:13