เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) 

 • ทักษะเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน 

          ทักษะเป็นเลิศ หมายถึง ศึกษาเพื่อให้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนและตลาดแรงงาน 

          เชิดชูคุณธรรม หมายถึง ยกย่องและส่งเสริมการทำความดี 

          สัมพันธ์ชุมชน หมายถึง การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

           ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน หมายถึงการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนและตลาดแรงงาน รวมทั้งยกย่องและส่งเสริมการทำความดี  มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายมุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

อัตลักษณ์ (Identity)

 • ทักษะดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 • แหล่งเรียนรู้  สู่อาชีพ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้านวิชาชีพ

2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม

3. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

เป้าหมาย (Goals) 

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตอบสนอง ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ และสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ
4. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกาและครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
7. พัฒนาห้องการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเป็นมาตรฐานกรจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ
8. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

 วัฒนธรรมองค์กร (Culture of LVC)

 1. ซื่อสัตย์โปร่งใส
 2. ยิ้ม-ไหว้-ทักทาย
 3. เต็มใจบริการ
 4. รู้งาน  รู้หน้าที่
 5. รู้รักสามัคคี
 6. มีวินัยและจรรยา
 7. ตรงต่อเวลาทุกเมื่อ
 8. เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
 9. รักษาเกียรติสถานบัน
 10. สร้างสรรค์พัฒนางาน

หลักการปฏิบัติงาน (Principle for Work) ยึดหลัก 5ส 5ร และ 6ร่วม ดังนี้

 • 5 ส คือ
  1. สะสาง
  2. สะดวก
  3. สะอาด
  4. สุขลักษณะ
  5. สร้างนิสัย
 • 5 ร คือ
  1. รอบรู้
  2. ริเริ่ม
  3. รวดเร็ว
  4. รอบคอบ
  5. เรียบร้อย
 • 6 ร่วม คือ
  1. ร่วมคิด
  2. ร่วมนำ
  3. ร่วมทำ
  4. ร่วมเปลี่ยน
  5. ร่วมเรียนรู้
  6. ร่วมสู้อุปสรรค

 

 

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109122
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
609
2252
103079
1062
8061
109122

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:21:25