เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

           กรมอาชีวศึกษาได้จัดทำโครงการแยกวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึงมีขนาดใหญ่มาก โดยแยกประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม และศิลปกรรม ออกจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นสถานศึกษาแห่งใหม่ให้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” เพื่อให้สถานศึกษาทั้ง 2 แห่งมีความคล่องตัวในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถขยายการเรียนการสอนวิชาชีพในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535

           อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และถือโอกาสเยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพกำลังพลทหารและชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 13 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และได้หารือกับ พลตรีชัยศรี ตระกูลแพทย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ในขณะนั้น เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก บริเวณติดกับค่ายวชิราลงกรณ์ ด้านทิศใต้ ถนนสระแก้ว – ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของประชาชนในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง รวมทั้งประเทศชาติ จึงไม่ขัดข้อง และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษา ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้ตามความประสงค์

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2536

          กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสุภาพ มุ่งค้ำกลาง ตำแหน่งอาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536

          กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เป็นสถานศึกษาสักกัดส่วนกลาง กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 เวลา 11.59 น.

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสังข์ทอง ศรีธเรศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนปฏิบัติการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538

          ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารเลขที่ 5/68 ถนนสระแก้ว – ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือ จังหวัดลพบุรี อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538

          แต่งตั้งให้ นางสุภาพ มุ่งค้ำกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539

ย้ายสำนักงานอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองศิริราชย์สมบัติ 50 ปี และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2539

 

ปัจจุบัน

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 139 หมู่ 6 ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวนพื้นที่ 22 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา 

จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ได้แก่

  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)
  • ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช. และปวส.)
  • ประเภทวิชาศิลปกรรม (ปวช.)
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ปวช. และปวส.)

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109316
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
647
609
2446
103079
1256
8061
109316

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 07:16:26